کلاس هادر حال حاضر در سیستم، موردی برای این بخش فعال نمی باشد .