اردورویدادهای فعال اردو :

تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1398/07/27 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1398/08/20 ساعت 12:00
ظرفیت : 40 نفر  |  تعداد ثبت نام : 40 نفر
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1398/08/10 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1398/08/21 ساعت 11:59
ظرفیت : 80 نفر  |  تعداد ثبت نام : 79 نفر
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1398/07/27 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1398/08/26 ساعت 12:00
ظرفیت : 15 نفر  |  تعداد ثبت نام : 15 نفر
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1398/07/27 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1398/08/19 ساعت 12:00
ظرفیت : 40 نفر  |  تعداد ثبت نام : 40 نفر
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1398/07/27 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1398/08/20 ساعت 12:00
ظرفیت : 40 نفر  |  تعداد ثبت نام : 40 نفر
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1398/07/27 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1398/08/28 ساعت 22:00
ظرفیت : 40 نفر  |  تعداد ثبت نام : 16 نفر
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1398/07/27 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1398/08/12 ساعت 12:00
ظرفیت : 40 نفر  |  تعداد ثبت نام : 40 نفر
 عنوان اردو : اردوي همدان جمعه 98/08/17
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1398/07/27 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1398/08/15 ساعت 12:00
ظرفیت : 40 نفر  |  تعداد ثبت نام : 1 نفر