انجمن هاانجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.


انجمن های فعال

 عنوان انجمن : انجمن علمي باغباني ( اعضا : 4 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي جامعه شناسي ( اعضا : 12 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي رصد، پايش و پيوست فرهنگي ( اعضا : 14 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : معماري و انرژي ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي فلسفه دين ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي روابط بين الملل ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي فرهنگي دانشجويان افغانستاني ( اعضا : 178 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انرژيهاي تجديد پذير ( اعضا : 2 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي تاريخ ( اعضا : 17 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي حقوق ( اعضا : 12 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي مديريت ( اعضا : 11 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي آمار ( اعضا : 70 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : آينده پژوهي ( اعضا : 8 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي رياضي ( اعضا : 9 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي فيزيک ( اعضا : 8 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي نانو ( اعضا : 43 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي شيمي ( اعضا : 12 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي فلسفه ( اعضا : 10 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي کامپيوتر ( اعضا : 100 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي معماري ( اعضا : 100 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : انجمن علمي زبان انگليسي(با تمامي گرايشها) ( اعضا : 20 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .