انجمن هاانجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.


انجمن های فعال

 عنوان انجمن : انجمن علمي فقه و مباني حقوق اسلامي ( اعضا : 50 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي علوم قرآن و حديث ( اعضا : 14 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي باغباني ( اعضا : 5 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي جامعه شناسي ( اعضا : 14 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي رصد، پايش و پيوست فرهنگي ( اعضا : 28 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : معماري و انرژي ( اعضا : 2 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي فلسفه دين ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي روابط بين الملل ( اعضا : 3 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي تاريخ و تمدن ( اعضا : 4 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي فرهنگي دانشجويان افغانستاني ( اعضا : 181 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مترجمي عربي ( اعضا : 27 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي بين رشته اي علوم شناختي ( اعضا : 54 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مرمت و احياي بناهاي تاريخي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي فلسفه و حکمت اسلامي ( اعضا : 3 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي زبان و ادبيات عربي ( اعضا : 44 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي ( اعضا : 18 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي تاريخ ( اعضا : 39 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي تربيت بدني و علوم ورزشي ( اعضا : 223 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي حقوق ( اعضا : 34 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مديريت ( اعضا : 11 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي علوم سياسي ( اعضا : 248 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي روانشناسي ( اعضا : 15 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي آمار ( اعضا : 76 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي حسابداري ( اعضا : 20 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : آينده پژوهي ( اعضا : 9 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي رياضي ( اعضا : 10 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي فيزيک ( اعضا : 8 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي نانو ( اعضا : 47 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مترجمي زبان انگليسي ( اعضا : 16 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي مکانيک ( اعضا : 40 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي شيمي ( اعضا : 13 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي مواد سراميک ( اعضا : 24 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي زمين شناسي ( اعضا : 22 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي فلسفه ( اعضا : 17 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي آب ( اعضا : 32 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي برق ( اعضا : 271 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي مواد متالورژي ( اعضا : 118 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي عمران ( اعضا : 281 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي کامپيوتر ( اعضا : 151 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مرمت و احياي بناهاي تاريخي ( اعضا : 27 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي معدن ( اعضا : 70 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي فضاي سبز ( اعضا : 26 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي نفت ( اعضا : 8 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي شهرسازي ( اعضا : 100 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي معماري ( اعضا : 139 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي برنامه ريزي شهري ( اعضا : 33 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان (آزفا) ( اعضا : 8 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي آموزش زبان انگليسي ( اعضا : 37 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي ژنتيک و به نژاد گياهي ( اعضا : 2 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .