کانون هاکانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان به منظور شکوفا سازی خلاقیت‌های فردی و سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاش های خودانگیخته دانشجویان بر اساس آیین نامه تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان بخشی آن فعالیت ها به منظور افزایش روح همکاری جمعی و مشارکت میان دانشجویان،کشف و شکوفا سازی خلاقیت دانشجویی و افزایش شناخت دانشجویان نسبت به بنیان های فکری وفرهنگی از اهداف فعالیت کانون‌ها می باشد.کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان یکی از بنیادی ترین عرصه‌ها در جهت تقویت سرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان بوده و در ایجاد فضای شادی و نشاط در دانشگاه، عقلانی و استدلالی کردن بیش از پیش سازمان دانشگاه، افزایش شایستگی های کانونی و تقویت حافظه تاریخی دانشگاه نقش دارند. کانون‌ها جایی برای بهره برداری از ذخایر میراث فرهنگی و جلوگیری از سیاست زدگی فضای دانشجویی می باشند .


کانون های فعال

 عنوان کانون : کانون راديو و نوا ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون ايرانشناسي صنايع دستي و گردشگري ( اعضا : 7 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون هنرهاي ديجيتال ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون پيشگيري از آ سيب هاي اجتماعي ( اعضا : 5 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون زبان ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون کتابخواني ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون نجوم ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون قرآن کريم ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون هنرهاي تجسمي ( اعضا : 2 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : هلال احمر ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون فيلم و عکس ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون خيريه ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون خوشنويسي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون حصنا ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون محيط زيست ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون کارآفريني ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون فضاي مجازي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون شعر و ادب ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون تئاتر ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون رضوي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .